Cílová skupina (Okruh osob)

Cílová skupina:

 • služba Domov pro seniory ( kapacita - 182 míst)

Cílovou skupinu tvoří senioři od 65 let, kteří z důvodu věku, změn jejich zdravotního stavu, snížené soběstačnosti a dovednosti, potřebují pravidelnou pomoc a péči jiné fyzické osoby v jejich nepříznivé sociální situaci a nejsou schopni si ji sami zajistit ve svém sociálním prostředí.
Seniorům poskytujeme sociální a zdravotní služby.

 
(Žádost do domova zařazujeme do seznamu žadatelů až po dosažení 65 let věku žadatele, při přijetí nerozhoduje datum podání žádosti, ale aktuální zdravotní stav a žadatelova situace). 

 • služba Domov se zvláštním režimem (kapacita - 21 míst)

Cílovou skupinu tvoří senioři od 65 let, kteří z důvodu onemocnění demencí potřebují pravidelnou pomoc a péči jiné fyzické osoby v jejich nepříznivé sociální situaci a nejsou schopni si ji sami zajistit. Režim v našem zařízení je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob.   

   

  • Odmítnutí zájemce o službu:

  Poskytovatel sociálních služeb může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb pouze, pokud:

  • osoba nespadá do cílové skupiny
  • neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá (poskytovatel nemá na požadovanou službu registraci)
  • neposkytuje sociální služby osobám s infekčním onemocněním a těm, jejichž zdravotní stav vyžaduje ošetření v nemocničním zařízení a osobám s takovým psychickým onemocněním, jež by vedlo k narušování soužití mezi jednotlivými uživateli služeb, přihlíží se i k rozhodnutí lékaře
  • neposkytuje sociální služby, je-li naplněna kapacita zařízení
  • se jedná o osobu, které poskytovatel v době kratší než 6 měsíců vypověděl smlouvu o poskytnutí téže soc.služby z důvodu porušování povinností vyplývající ze smlouvy.

   

  • ZÁSADY SLUŽEB:
  • ve středu zájmu je vždy uživatel, jeho potřeby a zájmy
  • zachovávání lidské důstojnosti uživatelů
  • individuální přístup (vycházíme z individuálních potřeb a svobodné volby uživatelů)
  • rovnocenné partnerství – každý z  uživatelů je považován za rovnocenného partnera, průběžně konzultujeme potřeby a možnosti uživatelů
  • aktivizace a podpora samostatnosti uživatelů
  • posilování a udržování sociálního začleňování – zachování a podpora přirozených vazeb s okolím, rodinou
  • sociální služby jsou poskytovány v zájmu uživatelů a v náležité kvalitě – služby jsou poskytovány za účelem pomoci a podpory uživatelů a to kvalifikovanými pracovníky - odbornost
  • dodržování lidských práv uživatelů i pracovníků
  • zachovávání a respektování práva na soukromí

   
  Zaměstnanci při své práci využívají svých odborných znalostí a dovedností, současně vychází ze základních principů slušného chování – diskrétnosti, respektu, laskavosti, ohleduplnosti, trpělivosti, poctivosti, spolehlivosti a porozumění. (Viz.Etický kodex zaměstnance domova).

  Jdi na začátek